Rejestracja nowego koła

 1. Studenci informują Prorektora ds. Studenckich  w terminie do 14 dni od dnia podjęcia uchwały o założeniu koła/organizacji studenckiej.

 2. Pisemną informację składa się w Działu Spraw Studenckich (DSS) – łącznik pawilonów C1/C2, pok. 127.

 3. Do informacji dołącza się następujące dokumenty:

  • protokół z zebrania założycielskiego wraz z podjętymi uchwałami, tj. o powołaniu organizacji studenckiej/koła naukowego, o wyborze zarządu, o zatwierdzeniu regulaminu, itp.,

  • regulamin (przykładowe wzory regulaminów znajdują się na stronie DSS),

  • pisemną zgodę Dziekana na funkcjonowanie w ramach Wydziału,

  • informację o osobie opiekuna naukowego wraz z jego pisemną zgodą na pełnienie tej funkcji,

  • imienną listę członków,

  • dane kontaktowe przedstawiciela koła/organizacji (tel. kom., adres e-mail).

 4. DSS ocenia kompletność złożonych dokumentów, a Regulamin przekazuje do akceptacji Zespołu Radców Prawnych (ZRP).

 5. Po uzyskaniu pozytywnej opinii ZRP, koło/organizacja podlega wpisowi do ewidencji, którą prowadzi DSS.

  • Dziekana Wydziału,

  • Pełnomocnika ds. Kół Naukowych Pionu Hutniczego lub Górniczego,

  • URSS lub URSD.

Uwaga! W informacji tej, zawarta jest decyzja Prorektora ds. Studenckich o przyporządkowaniu koła do odpowiedniego Pełnomocnika.

Po wpisaniu do ewidencji, koło/organizacja zakłada konto mailowe w domenie AGH.