Historia Kół Naukowych

Tak patrząc na rozwój Studenckich Kół Naukowych AGH można śmiało twierdzić, że mają one historię tak długą jak istnienie macierzystej Uczelni – Akademii Górniczo-Hutniczej im Stanisława Staszica w Krakowie.

21 listopada 1919 – ukonstytuowanie się Koła Słuchaczów Akademii Górniczej (KSAG) – KSAG zajmuje się między innymi rozwojem naukowym studentów Akademii.

1922 – przekształcenie się Koła Słuchaczów Akademii Górniczej w Stowarzyszenie Studentów Akademii Górniczej (SSAG).

11 listopada 1927 – powstanie Koła Naukowego Hutników (niedługo później przemianowanego na Koło Naukowe Metalurgów) jako sekcja autonomiczna Stowarzyszenia Studentów Akademii Górniczej. Było to pierwsze studenckie koło naukowe w Akademii.

Styczeń 1929 – powstanie Koła Naukowego Górników im. prof. Henryka Czeczotta.

1929-1939 – dynamiczny rozkwit studenckiej działalności naukowej w Akademii (do 1939 powstaje w AGH ponad 20 studenckich kół naukowych).

1939-1945 – działalność konspiracyjna Akademii oraz działających w jej ramach studenckich kół naukowych.

1948 –likwidacja Stowarzyszenia Studentów Akademii Górniczej - studenckie koła naukowe Akademii dostają się pod skrzydła Związku Młodzieży Polskiej oraz Stowarzyszenia Wychowanków AGH.

1953 – reorganizacja Kół Naukowych, utworzenie Studenckiego Towarzystwa Naukowego (STN). STN AGH rozpoczyna wydawanie dwóch serii Biuletynów STN – serii A (górniczej) oraz B (hutniczej).

19 czerwca 1954 – obrady I Konferencji Naukowej Studenckich Kół Naukowych Górników AGH.

1959 – przeniesienie Konferencji Naukowych Studenckich Kół naukowych Górników AGH na grudzień – z okazji Święta Barbórki (od tego czasu święta statutowego AGH).

1961 – obrady I Konferencji Studenckiej Sesji Naukowej Pionu Hutniczego w czterech sekcjach: Metaloznawstwa, Przeróbki Plastycznej, Metalurgów, Mechaników, Elektryków i Fizyków.

1976 – powstanie funkcji Pełnomocników Rektora AGH ds. Kół Naukowych oraz Stowarzyszenia Kół Naukowych AGH (SKN AGH). Pierwszymi Pełnomocnikami zostają prof. Zbigniew Strzelecki (Pion Górniczy) oraz prof. Stanisława Jasieńska (Pion Hutniczy).

5-7 maja 1977 - I Międzynarodowa Studencka Sesja Hutników z udziałem 22 kół naukowych Pionu Hutniczego.

1992 – przekazanie pełnego zwierzchnictwa nad kołami naukowymi spod opieki Związku Młodzieży Polskiej oraz Stowarzyszenia Wychowanków AGH Rektorowi AGH oraz w jego imieniu Pełnomocnikom ds. Kół Naukowych.

1992-2021 – kolejni Pełnomocnicy Rektora AGH ds. Kół Naukowych Pionu Górniczego: prof. dr hab. inż. Danuta Krzysztoń (1990-2000), prof. dr hab. inż. Barbara Jabłońska-Firek (2000-2008), dr inż. Mieczysław Ślósarz (2008-2016), prof. dr hab. inż. Paweł Bogacz (2016-rec).

1990-2021 – kolejni Pełnomocnicy Rektora AGH ds. Kół Naukowych Pionu Hutniczego: dr Jadwiga Orewczyk (1990-2002), dr inż. Leszek Kurcz (2002-2020), dr inż. Joanna Augustyn-Nadzieja (2020-rec).

1 maja 2021 - J.M. Rektor AGH prof. dr hab. inż. Jerzy Lis powołał na trzeciego Pełnomocnika Rektora ds. Kół Naukowych dr inż. Pawła Janowskiego.

1 października 2021 – reorganizacja struktury studenckich kół naukowych w układ trzech obszarów: zielonego (do tej pory Pion Górniczy), czerwonego (do tej pory Pion Hutniczy) i czarnego (nowego, dotyczącego Nauk Ścisłych).